KONKORDATO VE TALEP EDİLECEK İHTİYATİ TEDBİRLER

a. Genel Olarak Konkordato

Konkordato, borçlarının tamamını ödeyemeyecek derecede mali durumu bozulmuş olan iyi niyetli

borçlunun, borçlarını alacaklılar ile anlaşma neticesinde Mahkemenin onayı çerçevesinde ödenmesi

yöntemidir. İİK md. 285’te “Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe

tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını

ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.” hükmü

düzenlenmiştir.

Ülkede meydana gelen ekonomik sıkıntılar, döviz kurun da meydana gelen dalgalanmalar,

DİSCOUND (indirim mağazalarında) meydana gelen artışlar, vadeli mal alım satımın yapılamaması,

bankalardan yüksek faizler ile çekilen kredilerin ödenememesi vb. nedenlerle günümüzde birçok şirket

ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Piyasa koşulları ve ekonomik gelişmelere paralel

olarak, işbu sıkıntılı sürecin atlatılamaması durumunda şirketlerin faaliyetleri durma noktasına gelecek

ve alacaklıların alacaklarını elde edememesi durumu ile karşı karşıya kalınacaktır. Konkordato,

anlatılan biçimdeki şirketlerin sıkıntılarına çare olan, onların faaliyetleri durmadan, borçlarının bir

kısmında indirim yapılması, bazen de vadeye yayılması suretiyle ödenmesi sürecini kapsamaktadır.

b. Konkordato Başvurusuna İlişkin Önemli Gördüğümüz Açıklamalar

İİK Madde 285/4’e Göre Gider Avansı

İİK md. 285/4’te konkordato başvurularına ilişkin gider avansı düzenlenmiştir. İşbu hükme göre

Konkordato talebinde bulunan, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen

konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur. Bu durumda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk

Muhakemeleri Kanununun 114 üncü ve 115 inci maddeleri kıyasen uygulanır. Konkordato

başvurusunda bulunan şirkete/kişiye, Ticaret Mahkemesi tarafından uygun süre verilmesi durumunda

30439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Konkordato Gider Avansı Tarifesi

madde 4 gereğince alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri, Türkiye Ticaret Sicili

Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 550,00 Türk Lirası, Basın-İlan

Kurumu resmi ilan portalında yapılacak 7 adet ilan bedelinin asgari tutarı, 50 adet iadeli taahhütlü

posta ücreti, bir bilirkişi için Bilirkişi Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı, konkordato


komiseri olarak görevlendirilecek kişi veya kişiler için 5 aylık ücret tutarı, diğer iş ve işlemler için

300,00 Türk Lirası ve 15.000,00 Türk Lirası iflas giderleri de dahil olmak üzere konkordato gider

avansının Mahkeme veznesine depo etmesi istenir.

Üç Aylık Geçici Mühlet Verilmesi Şartları

İİK md. 287/1’de“Konkordato talebi üzerine mahkeme, 286’ncı maddede belirtilen belgelerin eksiksiz

olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve 297’nci maddenin ikinci

fıkrasındaki hâller de dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü

bütün tedbirleri alır.” düzenlenmiştir. İşbu hükmün atıf yaptığı İİK md. 286’da belirtilmiş olan

belgeler aşağıdaki gibidir.

- Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği ve hangi borçlardan indirim istediğine

ilişkin ayrıntılı bilgiler,

- Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler, Örnek: şirketin mali durumunu açıklayıcı

nitelikte; şirket lehine ipotek tesis edilen taşınmaz bilgileri, marka ve patent belgeleri, stoğunda

bulunan hammaddeler ve ambalaj ürünleri, araçlar, alacaklı olduğu icra dosyaları, uhdesinde bulunan

çek, bono ve adi senetler, faturalar, görüşme yaptığı şirketlere ilişkin bilgi belgeler olmak üzere tüm

açıklamalar,

-Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,

- Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile

borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak

gösteren tablo,

- Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca

yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan

teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları.

İİK md. 287/4’e göre geçici mühlet süresi üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun

veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı

borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin toplam süresi beş ayı geçemez.

İİK md. 288/1’e göre de geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurur.

İİK md. 288/2’de Mahkemece geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun

resmî ilan portalında ilân olunur ve derhâl tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi

dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları

Birliğine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası

Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir. İlanda ayrıca alacaklıların, ilândan itibaren yedi

günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl

bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato

talebinin reddini isteyebilecekleri belirtilir.

Kesin Mühlet Verilmesi Şartları


Kesin mühlete ilişkin düzenlemeler İİK md. 289’da hüküm altına alınmıştır. İlgili düzenlemeye göre

Mahkemece, kesin mühlet hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verileceği belirtilmiştir. Kesin

mühlet hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden

alacaklıyı duruşmaya davet edecektir. Geçici komiser, duruşmadan önce yazılı raporunu sunar ve

Mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur. Mahkeme yapacağı

değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate

alacaktır.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin

mühlet verilir. Bu kesin süre 289/5 gereğince şartlarının varlığı halinde 6 ay uzatılabilir.

c. Talep Edilmesi Gereken İhtiyati Tedbir/ler

Konkordato ilan eden şirketin/kişinin aşağıda yer alan ve sınırlı sayıda olmayan, örnekleme yolu ile

saydığımız aşağıdaki tedbirleri talep etmesinde fayda görüyoruz.

Şirket malvarlığının korunması amacıyla konkordato mühletinin sonuna kadar -6183 Sayılı yapılan

kapsamında takipler de dahil olmak üzere- şirkete karşı icra ve iflas yolu ile takip başlatılmasının

engellenmesi,

Tedbir kararına rağmen, tedbir kararından sonra -6183 Sayılı yapılan kapsamında takipler de dahil

olmak üzere- müvekkil şirkete karşı başlatılmış bulunan her türlü takibin iptaline, iş bu takipler

nedeniyle infaz edilmiş ihtiyati haciz, haciz vb. her türlü tedbirin kaldırılması,

İşbu konkordato talebinden önce, -6183 Sayılı yapılan kapsamında takipler de dahil olmak üzere-

şirkete karşı başlatılmış her türlü takibin durdurulmasına, iş bu takipler sebebiyle haczedilen/muhafaza

altına alınan her türlü malın müvekkil şirket yetkilisine YEDİEMİN olarak bırakılması, iş bu takipler

sebebiyle müvekkil şirketin banka ve PTT hesaplarında bulunan haciz/ihtiyati haciz/bloke vb. her türlü

tedbirin kaldırılması,

Şirketin alacaklarını teminat altına alan, şirket yahut üçüncü kişiler üzerine kayıtlı taşınmazlarda tesis

edilen ipoteğin/rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde malların muhafaza altına alınması ve satış

işlemlerinin durdurulması,

İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmaması, tedbir tarihinden önce alınan İhtiyati

tedbir ve ihtiyati hacizlerin infazının durdurulması,

Marka, patent, lisan vb. her türlü fikri ve sınai hakkımızın haczinin engellenmesi,

Müvekkil şirket tarafından kullanılan her türlü elektrik, doğalgaz, su, atık, su, internet, telefon vb.

giderler ve borçlar sebebiyle bunların kesilmemesi veya kesilmiş ise açılmasına/verilmesi,

Müvekkil şirket hakkında halihazırda alınmış veya alınabilecek tahliye kararlarının infazının

durdurulması,

Mühlet öncesinde yapılmış müstakbel alacakların temliki sözleşmeleri kapsamında, mühlet içinde

doğacak alacaklar için temlik işlemlerinin hükümsüz sayılması ve mühlet içinde ödemelerin komiser

denetimde şirkete yapılması, (İİK m. 294/6)


Şirketin keşide ettiği çeklere karşılıksız şerhi vurulmasının ve tanzim etmiş olduğu bonolara protesto

işlemi yapılmasının önlenmesi,

Şirketin keşide ettiği çeklere karşılıksız şerhi vurulmasının bir sonucu olarak, şirket yetkilisi hakkında

karşılıksız çek düzenleme suçundan doğan cezaların infazının durdurulması,

Alacaklı bankalardaki şirket hesaplarına konulmuş/konulacak blokajların kaldırılması,

Mühlet ve tedbir öncesinde gönderilen, müstakbel alacakların da haczini içeren haciz müzekkereleri ya

da haciz ihbarnamelerinin mühlet içinde uygulanmamasına; mühlet kararından sonra hesaplara gelecek

muhtemel paraların ve şirket lehine doğacak alacakların şirkete ödenmesi,

Geçici mühlet kararı ile birlikte, mühlet içinde alacaklılar tarafından yapılabilecek takas ve mahsup

işlemlerinin engellenmesi,

Şirket tarafından üçüncü kişilere verilen teminat mektuplarının nakde dönüştürülmesinin, mühlet

süresi boyunca engellenmese,

Leasing sözleşmesi ile edinilmiş malların iadelerine yönelik olarak yapılacak işlemlerin engellenmesi,

Müvekkil şirket işletme sermayesine dahil edilmek üzere; bankalara tahsil, teminat, temlik ve rehin

amaçlı olarak verilen bono ve çeklerin işlem görmeksizin müvekkil şirkete iadesi,

Müvekkil şirketin borçları amacıyla şirket yetkilileri tarafından verilen imzalar karşılığında, alacaklı

tarafından başlatılacak kambiyo ve ilamsız başta olmak üzere her türlü icra takibinin durdurulması.

Yazar: Av. Mehmet TAV