Tahkim; hukuki bir ihtilafın mahkeme yerine objektif bir hakem ya da hakem heyeti tarafından çözülmesi yönünde gerçekleştirilen bir uygulamadır. Tıpkı mahkeme gibi hakem heyetinin alacağı kararlar da tarafları bağladığı için hukuki icra makamları da alınan kararları aynı şekilde uygulamaya koyar. Anayasal haklar, kişi hakları, emredici hukuk kuralları ve boşanma davaları dışında kalan tüm hukuki konularda tahkime başvurulabilir. Ancak bunun için tarafların karşılıklı hazırladıkları sözleşmede tahkime başvurulacağına dair bir ibarenin bulunması da zorunlu bir şarttır. Tüm bunlara ek olarak ulusal düzeyde tahkimin yanı sıra uluslararası tahkim kurumları da vardır.

Tahkimin gittikçe ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmesinin sebepleri şunlardır;

Ø  Taraflara çok daha kısa sürede çözüm sağlayabilmesidir.

Ø  Kısa sürede çözüm sağlayabilmesinin de sonucu olarak taraflara düşük maliyet sağlamasıdır.

Ø  Taraflar hakem seçme özgürlüğüne sahip olduklarından verilecek karara güvenmesidir.

Ø  Tahkimde duruşma gerçekleştirildiği takdirde bunun taraflar ve avukatları dışındakilere kapalı olması yani gizlilik esas alınmasıdır.

Ø  Tahkimde hakemler, uyuşmazlığı sözleşme hükümleri doğrultusunda, hakkaniyete göre ve daha adil olarak çözdüklerinden verilen kararların güncel koşullar neticesinde çözümlenmesidir.

 

Günümüzde insanlar arasında gerçekleşen gerek ekonomik gerekse sosyal iletişimin artması, sorun ve uyuşmazlıkların da artmasına neden olmuştur. Yargı sürecinin yavaş ilerlemesi  ve dava sayılarının fazlalığı gibi nedenlerle davaların geç çözülmesine ve mağduriyetlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu gibi gecikmeler ve mağduriyetlerin önüne geçmek için hakemlerce çözümlenen özel yargı faaliyetleri uygulanmaktadır. Bu faaliyete Tahkim Hukuku denir. Taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlığın tahkim uygulamaya elverişli olması ve tahkim kullanılarak çözülmesini tarafların istemesi halinde tahkim hukukuna başvurulabilir.

 

İki tarafın anlaşmazlığı sözleşme ile çözmek istemesi durumunda aşağıdaki süreç izlenmelidir:

Anlaşmazlık çözümü için öncelikle uyuşmazlığı çözecek olan hakem kurulu belirlenmelidir. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak hakem veya hakem kurulu belirlenebilir.

Hakem veya hakem kurulu belirlenmesiyle tahkim talebinde bulunulur. Bu talep karşı tarafa ulaştırılır ve talebin ulaşmasıyla dava açılmış sayılır.

 

Dava açıldıktan sonra davacı tarafların ad, unvan ve adreslerini, temsilcisini, tahkim şartını veya sözleşmesini, uyuşmazlığın doğduğu veya ilgili olduğu sözleşme veya hukuki ilişkiyi, iddianın dayandığı olayları, uyuşmazlığın konusunu, miktarını ve istemini içeren dava dilekçesini hakem kuruluna verir.

 

Karşı taraf yani davalı cevaplarını içeren dilekçesini hakem kuruluna verir.

Hakem/Hakem Kurulu dosya üzerinden inceleme yaparak ya da gerekmesi halinde duruşma yaparak, uyuşmazlığı karara bağlar.

 

Tahkim kararları icra edilebilir niteliktedir: Tahkim Hukuku  sonucunda elde edilen tahkim kararları Türkiye'de ve yurtdışında icra edilebilir.  Ayrıca bu kararların icrası birçok ülkede adli mahkeme kararlarının icrasından daha kolaydır.