Türk Medeni Kanunu’nun “İpoteğin Terkinini İsteme Hakkı” başlıklı 883. maddesine göre; “Alacak

sona erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir.”Alacak sona

erdiği halde alacaklı, terkin taahhüdünü iradesiyle yerine getirmezse, taşınmaz maliki ipoteğin fekkini

(kaldırılmasını) dava yolu ile isteyebilir. Borç ödendiğinde ipoteğin fekkine karar verilmesi

gerekmektedir. Kredi borcunun ödenmesi durumunda, ipoteğin terkinine karar verilmesi

gerekmektedir. Esasen ipotek konusu borcun hangi borçlu tarafından ödendiğinin de bir önemi

bulunmamaktadır. Kanun koyucunun aradığı irade, ipotek alacaklının alacağına kavuşmasıdır. İpotek

senedinde müteselsil müşterek borçlu kılınan borçlulardan herhangi birisinin ödeme yapıp ipotek

alacaklısının alacağına kavuştuğu hallerde, diğer borçluların ipotek borcundan kurtulduğunun kabulü

gerekir.