Gayrimenkul arsa, tarla, arazi, konut niteliklerine haiz olup üzerinde yapılaşma başta olmak üzere birçok düzenleme yapılabilen malvarlığı değerleridir. Gayrimenkul sektörü özellikle son 10 yılda büyük gelişme göstermektedir. Buna bağlı olarak Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku ile ilgili tüm değişimleri takip etmekte ve müvekkillerimize gayrimenkul ve her tür hukuki konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Gayrimenkul Hukuku kapsamında görülen davalar şu şekildedir;

➢ İzale-i şüyu

➢ Tapu iptal ve tescil davası

➢ Kira alacaklarının tahsili ile kiracının tahliyesi

➢ İpotek tesisi ve terkini

➢ Kat mülkiyeti kanununa ilişkin muhtelif davalar

➢ Men-i müdahale davası

➢ Tasarrufun iptali davaları

➢ Kiralananın tahliyesi davası.

Tapu İptal ve Tescil Davaları en çok görülen dava çeşitleri arasındadır. Bu dava türü kısaca hukuka aykırı olarak yahut usulsüz bir işlem ile gerçeğe uygun olmayan şekilde oluşturulmuş olan tapu kayıtlarının düzeltilmesi, hukuka aykırılığının giderilmesi için açılan davalardır. Bahse konu aykırılık birçok nedenden kaynaklanmış olabilir. Bu şekilde mülkiyet hakkı ihlal edilen kişi tapu iptali ve tescil davası ile ihlalin ortadan kaldırılmasını sağlayabilecektir.

Kiranın Tespiti ve Uyarlanması Kiranın tespiti ve uyarlanması davaları kiracı ve kiraya veren arasında imzalanan kira sözleşmesinin sonradan değişen hal ve şartlara uydurulması talebi ile açılan davalardır. Sözleşmede artış miktarının yazılmaması ve tarafların bedelde anlaşamamaları halinde açılan dava türü ise kira bedeli artış davasıdır.

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz; Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, geriye ve ileriye yönelik feshi, tapu iptali, tapu tescil davaları açılması ve davaların takibi, ipotek tesisi ve muhtelif sebeplerle terkini, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, menfi tespit davası, geçit intifa hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, yapı kooperatifi işlemleri, yapı ruhsatlandırma, yapı imar durumu belirlenmesi hizmetleri, imar uygulamasına itiraz, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması, yapı finansmanı danışmanlığı, yapı - gayrimenkul değerleme hizmeti, alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi, satış ve kiralama, yabancıların gayrimenkul edinme işlemleri için hukuki danışmanlık, kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri, ipotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, ipotek ve rehin tesisi işlemleri, inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık, projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, vekillik ve aracılık hizmetleri, alım-satım analizleri alanlarında danışmanlık vermektedir.