Davacının trafik kazası sonucu tedavi nedeniyle yaptığı sağlık harcamalarını 2918 sayılı Trafik Kanununun 98. maddesine istinaden, ... sorumlu olduğu sağlık giderlerinin ... tahsili istemiyle dava açmaktadır. Davacı ile davalı kurum arasında bir haksız fiil ilişkisi bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle, davalı kurumun sorumluluğu, kurum tarafından gerçekleştirilen bir haksız fiile dayalı bulunmayıp, 2918 sayılı Kanunun 98. madesi atfıyla, kazazedeye 5510 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak tedavi yardımı kapsamı ile ilgilidir. Bu haliyle dava, kapsamını 5510 sayılı Kanunun belirlediği sosyal güvenlik hukukunu ilgilendirmekte olup; uyuşmazlığın, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1 ve 7/3. maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 101. maddesi uyarınca, iş (sosyal güvenlik) mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.

Kaynak: Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2015/15353, Karar Numarası:2016/1683 Karar Tarihi: 15.02.2016