Dairemizin 2021/4075 Esas, 2022/1637 Karar sayılı ilamında; mahkeme hükmünün davalı .... Ltd. Şti. vekiline 16.05.2021 tarihinde tebliğ edildiği, temyiz dilekçesinin ise HUMK'un 432. maddesinin 1. fıkrası hükmünde öngörülen 15 günlük yasal süre geçirildikten sonra 01.06.2021 tarihinde verildiği, süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün ve 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay'ca da temyiz isteminin reddine karar verilebileceği anlaşılmakla davalı vekilinin temyiz isteminin süreden reddine karar verilmiştir.

Davalı vekili karar düzletme dilekçesinde, temyiz dilekçesini sürenin son günü olan 31.05.2021 tarihinde sunduğunu belirterek buna ilişkin UYAP ekran görüntüsünü dilekçesine eklemiştir. Dairemizin 2022/2663 Esas, 2022/3784 Karar sayılı ilamı ile dosya mahalline geri çevrilerek davalı vekilinin 27.04.2022 tarihli karar düzletme dilekçesi ekinde bulunan “UYAP Avukat Portalı İşlem Sorgulama” ekranının görüntüsünden vekilin 31.05.2021 tarihinde iki kez evrak kaydı gerçekleştirdiği ve kaydın iki kez iptal edildiği, davalı vekilinin dilekçesinde iptallerin sistemsel bir hatadan kaynaklandığını ileri sürdüğü belirtilerek işlemlerin kim tarafından hangi nedenle yapıldığı tespit edilerek müzekkere cevabı ile birlikte gönderilmesi istenmiştir. Geri çevirme ilamından sonra mahkemece gönderilen 19.08.2022 tarihli tutanak ile davalı vekilinin temyiz dilekçesini 15 günlük yasal süre içerisinde 31.05.2021 tarihinde verdiği bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne karar verilerek dairemizin 23.03.2022 tarih, 2021/4075 Esas, 2022/1637 Karar sayılı temyiz talebinin süreden reddine dair verilen ilamın KALDIRILMASINA ve davalının temyiz itirazlarının incelenmesine karar verilmiştir.

Kaynak: Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2022/4311 E., 2022/5757 K. 23/02/2022.