Hemen belirtmek gerekir ki, tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar taşınır mal niteliğindedir. Tapusuz taşınmazlarda zilyetlikten ibaret olan hakkın devri suretiyle yapılan elden bağışlama sözleşmeleri hiçbir biçim koşuluna tâbi değildir. Bu nedenle gizlenerek yapılan bağışlama niteliğindeki tasarruf geçerlidir. Bu tür temlikler bakımından 01.04.1974 günlü ve 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulama yeri yoktur. Somut olayda, çekişmeli taşınmazların kadastroca senetsizden tespit ve tescil edildiği sabittir. Hâl böyle olunca, davanın tümden reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmelerle yazılı olduğu üzere kısmen kabulüne karar verilmiş olması isabetsizdir.

Kaynak: Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2013/20443 Karar Numarası: 2015/5931 Karar Tarihi: 21.04.2015