İlgili mevzuat gereği sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmek, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunların çözümlerini karara bağlama konusunda görevli ve yetkili olduğu görülen Konya Valiliğinin ve sahipsiz hayvanlara barınak yapmak/yaptırmak, işletmek/işlettirmek görev ve sorumluluğu olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın da hasım mevkiine alınması gerekmektedir. Bu durumda; davalı Karatay Belediye Başkanlığı yanında, olayın özelliğine göre müteselsilen sorumluluğu bulunan Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da hasım konumuna eklenmesi gerekirken sadece Karatay Belediye Başkanlığı husumetiyle karar verilmesinin yürürlükteki mevzuata aykırı bir sonucu ifade ettiği anlaşılmakta olup, kanun yararına bozma isteminin kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; Danıştay Başsavcılığı'nın kanun yararına teniyiz isteminin kabulüne, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi gereğince Konya 1. idare Mahkemesi'nin 29/09/2020 gün ve E:2020/306 K:2020/845 sayılı kararının, hukuki sonuçları kalkmamak koşulu ile kanun yararına bozulmasına karar verilmiştir.

Kaynak: Danıştay 8. Dairesi Esas Sayısı: 2020/7528 Karar Sayısı: 2021/1532 Karar Tarihi:12.03.2021