Somut uyuşmazlıkta davacı ödenmeyen fazla çalışma ücretinin en yüksek banka mevduat faizi ile tahsilini talep etmiş; Mahkemece alacağın gerek dava dilekçesinde talep edilen kısmı, gerekse ıslah dilekçesinde istenen bölümü için kanuni faiz uygulanmasına karar verilmiştir. davacı vekili, dava dilekçesinde dava konusu alacaklara mevduat faizi yürütülmesini talep ederken ıslah dilekçesi ile de ıslah edilen alacak miktarlarına yasal faiz uygulanmasını açıkça ifade ederek talepte bulunmuştur.
  Kanuni faiz ve oranı, 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un ( 3095 Sayılı Kanun ) 1. maddesinde düzenlenmiştir. 4857 Sayılı Kanun'un 34. maddesinde ifade edilen en yüksek mevduat faizinin de Kanun'da öngörülen bir faiz türü olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak kanuni faiz ile kanundan kaynaklı faiz, aynı faiz oranını ifade etmez ( HGK, 2017/ ( 7 )9-1812 E., 2021/185 K. ). Bu sebeple Mahkemece alacağın kanuni faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi hâlinde hükümden anlaşılması gereken faiz oranı, 3095 Sayılı Kanun'un 1. maddesinde öngörülen faiz oranıdır. 
Açıklanan nedenlerle hüküm altına alınan fazla çalışma ücretine 4857 Sayılı Kanun'un34. maddesi uyarınca en yüksek mevduat faizi uygulanması gerektiği açıktır. Mahkemece, davacının dava ve ıslah dilekçesindeki açık talebine rağmen, Kanun'un açık hükmüne aykırı şekilde kanuni faize hükmedilmesi, kararın kanun yararına bozulmasını gerektirmiştir.
Kaynak: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2023/6814 E. 2023/5538 K.
Yazar: Av. Mehmet TAV, Stj.Av.Neslihan KINIK