Limited şirketin feshinin son çare olarak kabul edilmesi gerektiği ve şirkette tek ortak kalmak şartıyla, diğer ortakların çıkma veya şirketin feshini talep ettiği durumlarda, kural olarak mahkemece fesih yerine şirketin devamını sağlayıcı şekilde diğer ortak veya ortakların çıkması yönünde bir karar verilmesi gerekmektedir. 6102 sayılı TTK m. 573 gereğince, limited şirketlerin tek ortaklı olarak ticari hayatlarına devam etmesi mümkün olduğundan ve 6102 sayılı Kanun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 sayılı Kanun m. 3’e göre “TTK'nın yürürlüğe girmesinden önceki olaylara da uygulanır” şeklindeki düzenlemesi dikkate alındığında, ilk derece mahkemesince söz konusu kanun hükmü değerlendirilmeksizin, yani şirketin tek ortaklı olarak ticari hayatına devam edip etmeyeceği tartışılmaksızın, yazılı gerekçe ile şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmesi doğru görülmemiş ve mahkeme hükmünün bozulması gerekmiştir.

Kaynak: Yargıtay 11. HD, 20.06.2013, Esas: 2012/15246 Karar: 2013/12937.