Davacı alacaklı vekili yeni malik sıfatıyla davalı hakkında 26.12.2014 tarihinde başlattığı haciz ve tahliye istekli icra takibinde 2014 yılı Haziran-Temmuz- Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarının aylık 890,24-TL'den ödenmediğini ileri sürerek tahsilini istemiştir. Davalı borçlu aylık kira bedellerine itiraz etmemiş, süresindeki itirazında; Davacı ile aralarında kira ilişkisi bulunmadığını, yeni satıştan dolayı herhangi bir sözleşme yapılmadığını, kiralayanı olan A.'a tüm kiraları ödediğini, kira borcu bulunmadığını bildirerek itirazda bulunmuştur. Mahkemece, taşınmazın 30.05.2014 tarihinde E.. A.. tarafından satın alındığının Ankara 63. Noterliği'nin 19.11.2014 tarih ve 35197 yevmiye nolu ihtarname ile bildirildiği ve ihtarnamenin 21.11.2014 tarihinde tebliğ olunduğu, borçlunun haberdar olduğu bu tarihten sonra kira bedellerini yeni malike ödemesi gerektiği halde takip konusu kira bedelini ödediğine dair belge ibraz etmediği kira bedeline de karşı çıkmadığı anlaşıldığından Aralık 2014 kira bedeli olan 890,24 TL üzerinden itirazın kaldırılmasına karar verilmiştir. TBK.'nun 245.maddesi uyarınca kiralananın satılması halinde tescilden sonraki yarar ve hasar alıcıya geçer. Kiracı satış tarihinden sonraki kira bedellerini yeni malike ödemek zorundadır. Kiralanan davacı tarafından satın alındıktan sonra davalıya gönderilen ve usulüne uygun olarak tebliğ edilen ihtarname ile yeni malik olduğu bildirilmiş olup, davalı ihtar tebliği ile satış tarihi arasındaki kira borcunu eski malike ödediğini kanıtlamadıkça bu süreye ilişkin kira bedellerini ve ihtarın tebliğinden sonraki kira bedellerini yeni malik olarak davacıya ödemekle yükümlüdür. Ne var ki önceki malike ödediği iddiası ispat edilemediğine göre satış tarihinden sonra işlemiş kiraların yeni malike ödenmesi gerektiğinden bu aylar yönünden de itirazın kaldırılmasına karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Kaynak: Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, Esas No.: 2015/8141 Karar No.: 2015/10757 Karar tarihi: 07.12.2015.