Taraflar arasındaki uyuşmazlık kiralanan taşınmazın ilamsız tahliyesi ile ilgilidir. Borçlu taraf dosya kapak hesabına göre ödeme yapmış arada geçen süre içerisinde borca faiz işlemiş ve faiz bedeli icra dairesine ödenmemiştir. Borçlunun temerrüde düştüğünden bahisle  kiralanan taşınmazdan tahliyesi istenmiştir. İl derece mahkemesi; davalı borçluların icra takibine konu söz konusu aylara ilişkin kira bedellerini 14.07.2022 tarihli dosya kapak hesabına istinaden 30 günlük yasal sürede İcra Müdürlüğüne ödediği, asıl kira borcunun ferilerinin (faiz ve icra masrafları tutarı) yatırılmaması yerleşen içtihatlara göre temerrüde esas alınamayacağı belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir. Bölge adliye mahkemesinin yapmış olduğu incelme sonucunda,
Takip konusu aylara ilişkin kira bedellerinin ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren İİK 269/c maddesi uyarınca 30 günlük ödeme süresi içinde borçlu kiracı tarafından ödendiği görülmekle temerrüt oluşmadığından taşınmazın tahliyesinin istenemeyeceği, icra giderleri ve yapılan masraflara ilişkin olarak alacaklının takibe devamının mümkün olduğundan mahkemece tahliye talebinin reddine karar verilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığını belirtmiştir. Temyiz merci ise bu kararı onamıştır. 
Kaynak: Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2023/793 E. 2023/2985 K.
Yazar: Av.Mehmet TAV, Stj.Av.Neslihan KINIK