Temyize konu davada, davacı şirketten İstanbul-Barcelona uçuşu için bilet alan davalının Covid-19 pandemisi nedeniyle uçuşların tehlikeli hale geldiği iddiasıyla bilet ücretlerinin iadesi için Maltepe İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na yaptığı başvuru üzerine, adı geçen Heyet tarafından talebin kabulüne dair verilen kararın itirazen incelenerek iptalinin istendiği, mahkemece uyuşmazlık konusu taşımanın Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşmenin (Montreal Sözleşmesi) uygulama alanında kaldığı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceği, uyuşmazlığın çözümünün asliye ticaret mahkemelerinin görev alanında kaldığı, tüketici hakem heyetlerinin görevli olmadığı gerekçesiyle tüketici hakem heyeti kararının görev yönünden iptaline karar verildiği ve hükmün kesin olduğu anlaşılmıştır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 83. maddesinin ikinci fıkrasında, taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme olmasının, bu işlemlerin tüketici işlemi sayılmasını ve 6502 sayılı Yasa'nın görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyeceği ifade edilmiştir. Açıklanan bu çerçeve içinde davalının ticari ve mesleki olmayan amaçlarla aldığı biletlerin pandemi nedeniyle iadesi istemi nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümünde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinde öngörülen usul kapsamında tüketici hakem heyetinin görevli olduğu gözetilip işin esası hakkında yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle tüketici hakem heyeti kararının görev yönünden iptaline karar verilmesi doğru görülmemiş, somut davaya ilişkin yerinde bulunan kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün, sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulması gerekmiştir. Adalet Bakanlığı’nın 6100 sayılı HMK’nın 363. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA karar verilm,iştir.

Kaynak: YARGITAY 11. Hukuk Dairesi, Esas:2022/5264, Karar:2022/6483, Karar Tarihi: 29.09.2022.