Muhatap yerine daimi memur ya da müstahdemlerinden birine tebligat yapılması durumunda, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 20 ve Yönetmeliğin 29. maddelerindeki açık düzenlemeler karşısında, tebligatın muhatap yerine bu kişilere yapılmasının nedeni ve tebligat yapılan kimsenin kimliğinin tebliğ mazbatasında belirtilmesi gerektiği nazara alındığında, dosyaya konu olayda gerekçeli kararın sanık müdafinin iş adresine tebliğe çıkarıldığı, işyerinde daimi işçisi olduğu belirtilen şahsa teslim edilerek tebliğ edildiği ancak muhatabın neden orada olmadığına ilişkin bir açıklamanın, bir diğer anlatımla tebliğin muhatap yerine neden daimi çalışana yapıldığı hususunun belirtilmediği, dolayısıyla anılan tebliğin usulsüz olduğu gözetildiğinde, sanık müdafinin öğrenme ile yaptığı 07.12.2015 tarihli temyiz itirazının süresinde olduğunun kabulü ile temyiz isteminin süresinde olmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesi gerektiğini belirten tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir.

Kaynak: Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas Numarası: 2020/7423 Karar Numarası: 2021/5482 Karar Tarihi: 06.07.2021