Asıl Dava, deprem nedeni ile yıkılan binadan dolayı ev ve eşya zararı ile desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi, birleşen dava ise yıkılan binadan dolayı ev ve eşya zararı ile manevi tazminat ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece bozmaya uyularak asıl ve birleşen davaların birer bölümünün davalılar ... ve ...'dan ödetilmesine karar verilmiş; karar davalılar ... ve ... tarafından temyiz edilmiştir.

            Asıl ve birleşen davada davacılar, uğradıkları maddi ve manevi zararların davalılardan müştereken ve müteselsilen ödetilmesi isteminde bulunmuşlardır. Dosya arasında bulunan .... öğretim üyeleri tarafından hazırlanan kusur raporunda depremde binanın yıkılmasında statik ve betonarme proje sorumlusu olan inşaat mühendisi ...'nın projedeki eksiklikler nedeniyle %10 oranında kusurlu olduğunun belirlendiği görülmektedir. Söz konusu rapora itiraz edilmesi üzerine yine İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden alınan ikinci kusur raporunda davaya konu olan yapının statik deprem ve betonarme hesaplarını yapıp betonarme çizimleri hazırlayan ...'nın kusurlu olduğunun belirlendiği anlaşılmıştır. Şu durumda davalı inşaat mühendisi yıkılan binanın betonarme ve statik projesinin müellifi olan ... yönünden bilirkişi raporlarında açıkça kusurlu olduğu belirlenmiş bulunmasına karşın mahkemece yanılgıya düşülerek kusuru olmadığı gerekçesiyle hakkındaki davanın reddi isabetli olmamıştır. Kararı temyiz eden davalılar ile davalı inşaat mühendisi ... arasında müşterek ve müteselsil sorumluluk söz konusu olduğundan, bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde olup olay tarihi ve yargılamanın geçirdiği safahat gözetilerek davacılar yönünden adil yargılanma haklarının ihlal edilmemesi için ilk bentteki nedenler ile kararın onanması gerektiğinden davalı ... yönünden temyiz eden davalılar ile aynı tutarda tazminattan tahsilde tekerrür olmamak üzere sorumlu tutulmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.

Kaynak: Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2015/9648 Karar No: 2015/15170 Karar Tarihi: 24.12.2015