Dava konusu taşınmazın, boşanmanın kesinleştiği tarihe kadar aile konutu olduğu konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanununun ilgili maddesine göre malik olan eş aile konutunu diğer eşin açık rızasını sağlamadan devredemeyeceğinden taşınmazın devrine rağmen taşınmazı kullanmaya devam eden eşin haksız kullanımı ancak boşanma hükmünün kesinleştiği tarihten itibaren olacağından ecrimisil dava tarihinden geriye doğru boşanma hükmünün kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için istenebilir. Mahkemece ecrimisilin dava tarihinden geriye doğru temlik tarihinde kadar geçen süre için hesaplanması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Kaynak: Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2021/3536 Karar Numarası: 2022/2085 Karar Tarihi: 16.03.2022