Uyuşmazlık 460.000 TL  satış değeri olan taşınmazın 26.000 TL’ye satılmış olduğundan bahisle alacak davasına ilişkindir.  İlk derece mahkemesi tarafların satış bedeli hususunda anlaştıkları, satış bedelinin ödendiği, resmi senet olan tapu kaydına güven ilkesi gereği taraflar arasında düzenlenen satış akit tablosuna itibar edildiği, Antalya 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/1137 E. Saylı dosyası ile davacının dava konusu taşınmazları teminat amaçlı olarak devrettiğini beyan ettiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.  Temyizen incelenen karar neticesinde, tarafların sözleşmeyi yapmayı ciddi olarak istediği  ve niteliğinde  de anlaştıkları görülmüştür.  Ancak burada bedel, gerçek bedelden az veya fazla gösterilmektedir. Yani görünüşteki sözleşmenin sadece bedeli değiştirilmektedir. Muvazaa,sözleşmesinin tamamında değil bir bölümünde (bir unsurunda)dır. Görünüşteki yazılı bir sözleşmenin aksini iddia eden tarafın Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)'nun 200 vd. ve Türk Borçlar Kanunu'nun 12. maddeleri uyarınca iddiasını yazılı delil ile ispat etmesi zorunludur. Muvazaa sözleşmesi görünüşteki sözleşmeyi değiştirdiğine veya hükümsüz kıldığına göre ispat gücü kazanabilmesi için yazılı olması değinilen kanunların açık hükümleri gereğidir. Örneğin, tapulu taşınmazların devri şekle bağlıdır. Görünüşteki şekle bağlı devir sözleşmesi için düzenlenecek muvazaa sözleşmesinin geçerliliği şekle bağlı değilse de ispatı ancak yazılı delil ile mümkündür. Tarafların tapu satış senedinde bedeli az göstermeleri bilindiği üzere az vergi ödemek amacıyla yapılan bir işlem olup taraflar arasındaki sözleşmenin geçersiz olmasına neden olmayacaktır. Bu halde tarafların satış sözleşmesini yapmayı ciddi olarak istedikleri ve muvazaanın sözleşmenin tamamında değil bir kısmında gerçekleştiği anlaşıldığına göre, davacı tarafın, resmi satış senedindeki bedelde muvazaa yapıldığı ve bedelin daha yüksek olduğu iddiasını kanıtlaması gerekir.
Kaynak: Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2022/5514 E. 2022/7505 K.
Yazar: Av.Mehmet Tav, Stj.Av. Neslihan KINIK