Dava, icra takibine konu edilen çekler nedeniyle borçlu olmadığının tespitine ilişkin olup, davacı, davalı ile aralarındaki ticari ilişki kapsamında davalıya mal sipariş ettiğini, buna karşılık 2 adet çek verdiğini, ancak mallar teslim edilmeyince çek bedelini ödemediğini ileri sürmüş ve takibe konu çek nedeniyle borçlu olmadığım iddia etmiştir. Mahkemece, ispat yükü üzerinde bulunan davalı tarafın teslim olgusunu senetle ispat kuralı gereğince yazılı delillerle ispat etmesi gerektiği, ancak ispat edemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; 6100 sayılı Kanun'un 202 nci maddesinde ifade edildiği üzere, senetle ispat zorunluluğu bulunan hallerde delil başlangıcı bulunursa tanık dinlenebilir. Delil başlangıcı, iddia konusu hukuki işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir. Bu durumda, ispat yükü davalı tarafta olmakla birlikte, çeklerin delil başlangıcı mahiyetinde oldukları ve davalının malları teslim ettiğini tanık dahil her türlü delil ile ispat edebileceği, davalının tanıklarının dinlenmemesinin hukuki dinlenilme hakkının ihlali mahiyetinde olacaktır.
Kaynak: Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 2023/1982 E. 2023/2095 K.
Yazar: Av.Mehmet TAV, Stj.Av.Neslihan KINIK