Somut olayda; davacının, davalı ve dava dışı A.Ş. aleyhine Mahkemenin 2013/75 esas, 2014/305 karar sayılı dosyasından kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, genel tatil, hafta tatili, yıllık izin ücret alacaklarının tahsili için HMK 107. maddesine göre belirsiz alacak ve tespit davası açtığı, davanın kabulüne ve bilirkişi raporunda yapılan hesaplamalara göre fazla ilişkin talep hakkının saklı tutulmasına karar verildiği, davacının mahkemece hüküm altına alınan alacakları bakımından ... 26. İcra Müdürlüğü’nün .... dosyası ile ilamlı icra takibi başlatarak alacağını tahsil ettiği, kararın Dairemizin 2015/4627 esas, 2015/9991 karar sayılı ve 12.03.2015 tarihli ilamı ile onanmak suretiyle kesinleşmesi üzerine ise, İcra Müdürlüğü’nün 2015/866 esas sayılı dosyasından fazlaya ilişkin saklı tutulan alacaklar bakımından 30.04.2015 tarihinde ilamsız takibe geçildiği, 7/7 günlü ödeme emrinin 05.05.2015 tarihinde davalıya tebliğ edildiği, davalı tarafından yasal süresi içerisinde olmak üzere 12.05.2015 tarihinde borca itiraz edilerek takibin durdurulduğu, davacının 09.06.2015 tarihinde itirazın iptali ile %20 oranında icra inkar tazminatına mahkumiyete karar verilmesi istemli dava açtığı anlaşılmaktadır.

HMK 107. maddesine göre belirsiz alacak ve tespit davası şeklinde açmış olduğu davasında, alacak tutarlarının bilirkişi raporu ile hesaplanarak tespit edilip belirli hale gelmesine karşın davasında talep ettiği bedeli arttırmamıştır. Bu halde ise, belirsiz alacak davasının açılmasının sonucu olarak, dava süresince alacağın tamamı için zamanaşımını kesen koruma fazlaya ilişkin saklı tutulan kısım için artık söz konusu edilemeyeceğinden, İcra Müdürlüğü’nün 2015/866 esas sayılı dosyasının 30.04.2015 olan takip tarihine göre, 30.04.2010 öncesi fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarının zamanaşımına uğramış olacaktır. Bu durum gözetilmeksizin mahkemece hatalı değerlendirmeye dayalı yazılı şekilde verilen karar isabetsiz bulunup, bozmayı gerektirmiştir.

Kaynak: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2017/30475 Karar Numarası: 2020/6824 Karar Tarihi: 16.06.2020